Skip to main content

logo musikklubben


MUSIKKLUBBEN ELVÆRKET

Gasværksvej 9
4300 Holbæk
Cvr.: 28638116KONTAKT
 • Formand Martin Krøyer
  formand@musik-klubben.dk

 • Musikbooking:
  booker@musik-klubben.dk

 • Production:
  teknik@musik-klubben.dk

Vedtægter for Musikklubben Elværket

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Musikklubben Elværket. Klubben er stiftet d. 30. august 1955 under navnet Holbæk Jazzklub og fra december 1998 er klubben benævnt Musikklubben Elværket. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune med kulturregion Nordvestsjælland som naturligt opland.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme udviklingen, udbredelsen og formidlingen af den rytmiske musiks kulturelle værdier i et opland, der med base i Holbæk dækker kulturregion Nordvestsjælland. 

Vi ønsker konstant at udvikle værtskabet og skabe de bedste rammer for mødet mellem udøvende kunstnere på alle niveauer og et nysgerrigt publikum. 

Disse formål indebærer at Musikklubben arbejder for: 

 • at udvikle muligheder og oplevelsen i rummet mellem musik, spillested, aktører og publikum 
 • at kvalificere, støtte og engagere et frivilligt netværk omkring Musikklubben Elværket
 • at være vindue og fyrtårn for den rytmiske musik og derved skabe opmærksomhed på Nordvestsjælland som kulturel dynamo
 • at søge samarbejde og udvikling med partnere om at forbedre vilkår for områdets musikliv og livemiljø
 • på alsidig vis at arbejde på at forene publikum og musikere i aktiviteter til fremme af den gode live-oplevelse

§ 3 Medlemmer

Medlem kan enhver blive, der vil arbejde for klubbens formål og betaler det fastsatte kontingent.

§ 4 Kontingent

Medlemskab af klubben er personligt og gælder købsdatoen til 31. maj. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Sats for kontingent skal som minimum kunne dække de faktiske omkostninger ved opkrævning og administration af medlemskaberne. 

Støttemedlemskaber kan tegnes individuelt og af grupper efter bestyrelsens retningslinjer. Disse giver ikke mulighed for stemmeret på generalforsamlingen.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen der vælges af generalforsamlingen, består af 11 medlemmer og 2 suppleanter. Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal opfylde vilkår i henhold til restaurationslovens bestemmelser om alkoholbevilling. 

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand, kasserer, frivilligkoordinator og musikbooker. Mindst 3 af forretningsudvalgets medlemmer skal opfylde vilkår i henhold til restaurationslovens bestemmelser om alkoholbevilling. Er dette ikke umiddelbart opfyldt, udpeger bestyrelsen yderligere medemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget tegner bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kun denne kan forandre eller indsætte nye vedtægter. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i september måned. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en treårige periode. Formand, kasserer og musikbooker vælges på skift ved direkte valg. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges første år, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i andet år, musikbooker og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i tredje år. 

Desuden vælges mindst 2 suppleanter, en godkendt revisor og 2 kritiske bilagskontrollanter, alle for et år. Den suppleant der har fået flest stemmer er 1. suppleant. 

Såfremt formand, kasserer eller musikbooker udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder et nyvalgt medlem på førstkommende generalforsamling i den resterende del af valgperioden. Udtræder et bestyrelsesmedlem i en periode mellem generalforsamlingerne, indtræder suppleant i resten af valgperioden. 

Valgbar er ethvert medlem som har været medlem i mindst 3 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen, kan dokumentere gyldigt medlemskab og enten ved personligt fremmøde og tilsagn eller ved fuldmagt tilkendegiver ønske om valg. Stemmeberettiget er ethvert fremmødt medlem som har været medlem i mindst 3 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingen og kan fremvise gyldigt medlemsbevis. 

Referent tager referat af generalforsamlingen og referatet underskrives af dirigent og referent.

§ 7 Generalforsamling dagsorden 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Musikklubbens hjemmeside. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afholdes med minimum følgende dagsordenspunkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og mindst 2 stemmetællere
 3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Fremtidigt virke til orientering og debat 
 7. Valg iflg. vedtægterne:
  a) Direkte valg af formand/kasserer/musikbooker
  b) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  c) Valg af suppleanter
 8. Valg af godkendt revisor
 9. Valg af 2 kritiske bilagskontrollanter

Alle beslutninger, der ikke vedrører klubbens opløsning eller ændringer af vedtægterne, træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Enhver beslutning kan ved dirigentens skøn afgøres ved håndsoprækning eller skriftligt. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis bare ét medlem ønsker det.

§ 8 Daglig ledelse og forretningsorden

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse og drift af klubben. 

Kassereren skal føre nøjagtigt og overskueligt regnskab over klubbens indtægter og udgifter, samt over aktiver og passiver. Der skal foreligge bilag på alle udgifter. Regnskabet der går fra 1. juli til 30. juni revideres af en godkendt revisor og fremlægges af kassereren på generalforsamlingen til godkendelse. 

Der skal føres referat over klubbens bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og øvrige møder. 

Bestyrelsen skal give møde, når et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden gyldig grund kan suppleanten indsættes. 

Bestyrelsen bestemmer selv sin øvrige forretningsorden. 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at udelukke et medlem midlertidigt fra klubben. Udelukkelse skal, for at blive definitiv, godkendes af førstkommende generalforsamling.
 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen eller et flertal på en generalforsamling eller 25 stemmeberettigede medlemmer forlanger den indkaldt med begrundet dagsorden. 

Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling inden 4 uger med minimum 14 dages varsel.

§ 10 Opløsning

Klubben skal opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue kulturelle eller almennyttige formål efter beslutning på generalforsamlingen om opløsning. 

 

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling 27. september 2018.

 

Jan Andersen
dirigent

Ziska Seirup
referent

 

 

Modtag vores nyhedsbrev - klik her!